مسئله ۷۹۲

مسئله ۷۹۲

اگر معلوم نباشد كه حيوان به‌‌وسيله‌‌ى آلت شكار و يا حيوان شكارى كشته شده، و يا به‌‌وسيله‌‌اى ديگر هم‌‌چون خفه‌‌شدن در آب يا پرت‌‌شدن از بلندى و مانند اين‌‌ها، در چنان مواردى كه معلوم نيست مردنش فقط به‌‌وسيله‌‌ى شكار بوده يا نه حلال نيست زيرا آيه‌‌ى «الا ماذكيتم» يقين را در كشتن انسانى حيوان شرط مى‌‌داند.