مسئله ۷۹۳

مسئله ۷۹۳

اگر هنگامى به‌‌حيوان صيد شده برسد كه در اثر زخم زدن حيوان شكارى و يا در اثر ضربه سلاح مرده باشد، آن صيد هم حلال است، ولى اگر در اثر خفگى و يا هر وسيله‌‌اى به‌‌جز آلت صيد مرده باشد حلال نيست، و اگر هنگامى برسد كه حيوان هنوز زنده است در صورت امكان بايد او را سر ببرد، و اگر ممكن نشد كه يا وقت كافى نبود و يا وسيله‌‌اى براى كشتن نداشت در هر دو صورت حلال است. مگر در صورتى كه عدم توان و امكان كشتن شرعيش در اثر سستى و كوتاهى در ذبح شرعى كردن باشد.