مسئله ۷۹۵

مسئله ۷۹۵

چون حلال شدن ماهى تنها بيرون شدن از آب در حال زنده بودن است بنابراين مردن و يا كشتن در بيرون آب شرطش نيست كه اگر زنده آن را ببلعى مانند ماهى‌‌هاى ريز كه براى معالجه يرقان استفاده مى‌‌شود، و يا زنده آن را بپزى يا سرخش كنى از اين نظر حرام نيست، گرچه از نظر اذيت كردن حيوان عقلاً كارى قبيح و شرعا حرام است، ولى بلعيدنش از هيچ نظرى حرام نيست.
اگر ماهى در اثر صدمه‌‌اى خارجى «و نه بيمارى و يا صدمه‌‌اى داخلى مانند مريضى و يا به‌‌وسيله سمّ كشنده و امثال آن» در آب بميرد به‌‌دو دليل حلال است۱۹۱، نخست اطلاق آيات گوشت‌‌هاى دريايى كه مرده‌‌اش در اثر صدمه داخلى حرام است، و سپس حديث «ماتَ فيما فيه حَياتُهُ» كه چون در جو زندگى بخشش مرده حرام است به‌‌اين معنى كه مرگش در آب كه موجب حيات اوست علتى درونى داشته، روى اين اصل ماهى‌‌هايى كه در اثر بمب‌‌هاى آبى و يا وسايل ديگر صيد در آب مى‌‌ميرند حلالند، و تنهاماهى هايى حرامندكه در اثر بيمارى و يا سمّ و امثال آن بميرند، كه حتى اگر در بيرون آب هم باشد حرامند.