مسئله ۷۹۷

مسئله ۷۹۷

اگر ماهى خودش از آب بيرون افتد يا عامل غير انسانى ديگرى آن را از آب بيرون اندازد و در بيرون آب جان دهد، آيا در چنان صورتى هم حلال است؟ زيرا روايات صيد ماهى بيرون آوردن ماهى را توسط انسان ياد كرده است و بر همين مبنا گروهى از فقها فتوا داده‌‌اند كه در اين صورت حلال نيست، و از طرفى هم آيه‌‌ى مربوطه در رابطه با صيد ماهى به‌‌طور اطلاق مى‌‌فرمايد كه «اُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعا لَكُمْ وَ لِلسَّيّارَةٍ» (سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۹۶) و چون صيد به‌‌هر دو معناى صيد كردن و حيوانى كه فرارى و مورد صيد است مى‌‌باشد، بنابراين معنى دوم كه شامل تمامى حيوانات حلال گوشت دريايى است ماهى مورد بحث را نيز شامل است، روى اين اصل با اتكاى به‌‌اطلاق آيه ظاهرا ماهى‌‌اى كه زنده از آب بيرون افتاده و توسط موج دريا كه صيادى قهرى محسوب مى‌‌گردد صيد شده و به‌‌هرحال در خارج از آب هم جان داده هم‌‌چون ماهى صيد شده‌‌ى انسانى حلال است.