مسئله ۷۹۹

مسئله ۷۹۹

ذبح حيوانات حلال گوشت شرائطى دارد: اوّل ياد كردن نام خداى تعالى است و ديگر رو به‌‌قبله نهادنش، و بريدن چهار رگ گردن زيرين گلوست چه از پايين برآمدگى زير گلو باشد و چه از طرفى ديگر.