مسئله ۸۰۰

مسئله ۸۰۰

در بريدن اين چهار رگ شكل مخصوصى شرط نيست، كه چه از جلوى گلو يا پشت سر* و يا از دو پهلوى راست و چپ گلو بريده شود، همگى اين‌‌ها درست است كه «إنَّما الذِّبْحُ فِى الْحُلْقُومِ» تنها ذبح در حلقوم است، ولى از كجاى حلقوم؟ هرگز جانب مخصوصى را مشخص نكرده و مقصود از اين انحصار سلب ساير ذبح‌‌ها غير از حلقوم است. و «الا ماذكيتم» پايان دادن به‌‌جان حيوان را به‌‌گونه‌‌اى مطلق بيان كرده و تقييد مسلمش با سنت قطعيه بريدن گلوست و بس.