مسئله ۸۰۱

مسئله ۸۰۱

در بريدن اين چهار رگ شرط نيست كه يك نفر و يا يك‌‌جا ببرند، بلكه اگر چند نفر مشتركا اين چهار رگ را ببرند كافى است، كه تنها بريدن چهار رگ با ياد خدا رو به‌‌قبله كافى است و ديگر هيچ. لكن براى راحت جاندادن حيوان كه اذيت كمترى را تحمّل كند بهترين ذبح همين ذبح مرسوم است كه در آن رعايت رحم و انصاف نيز منظور گرديده.