مسئله ۸۰۳

مسئله ۸۰۳

در ياد كردن نام خداى متعال تنها نيت و خاطره كافى نيست، بلكه واجب است يكى از نام‌‌هاى خدا را به‌‌هر زبان ياد كند كه «للّه‌‌» و يا مفصل‌‌تر، به‌‌دليل «ذكر اسم اللّه‌‌» «ياد كردن بسم‌‌اللّه‌‌» است و اگر تلفظ امكان ندارد تنها اشاره كافى است، و شرط است كه اين ياد نام خدا كاشفى از ياد كردن درونى باشد، و روى اين اصل كسى كه اصولاً منكر خداست اگر صدبار هم نام خدا را ياد كند كافى نيست، ولى مشرك كه طبعا خدا را قبول دارد، كه خداى خدايان است ـ تا چه رسد به‌‌اهل كتاب ـ اين‌‌ها اگر نام خدا را ياد كنند با انجام شرائط ديگر كافى است.