مسئله ۸۰۸

مسئله ۸۰۸

براى رو به‌‌قبله بودن كافى است سر و جلوى بدن حيوان رو به‌‌قبله باشد چه به‌‌حالت خوابيده و چه به‌‌حالتى ديگر كه ايستاده و يا پهلوى راست يا چپ و يا سرپا و يا هر گونه‌‌اى ديگر كه تنها رو به‌‌قبله بودنش شرط است و ديگر هيچ.