مسئله ۸۱۱

مسئله ۸۱۱

در كشتن شتر شرط است به‌‌وسيله‌‌اى برنده گلوگاه شتر را سوراخ كنند كه در اصطلاح نَحْر ناميده شده است، كه اگر به‌‌جاى آن چهار رگش را ببرند كافى نيست چنان‌‌كه اگر حيوانات حلال گوشت ديگر را مانند شتر بكشند كافى نيست، ولى اگر در هر يك به‌‌عكس عمل شد مادامى كه حيوان زنده است مى‌‌توان وظيفه‌‌ى اختصاصى كشتن او را انجام داد كه در نتيجه تذكيه است و حلال مى‌‌شود.