مسئله ۸۱۲

مسئله ۸۱۲

اگر حيوانى اهلى سركش شود و يا در چاه يا جايى ديگر بيفتد كه امكان سر بريدنش نباشد مى‌‌توان به‌‌هر وسيله‌‌ى برنده‌‌اى او را كشت و حلال است كه تمامى شرائط ذبح به‌‌استثناى ذكر اسم‌‌اللّه‌‌ در اين صورت ساقط است و در اين صورت محكوم به‌‌حكم صيد است.