مسئله ۸۱۳

مسئله ۸۱۳

اگر حيوانى در شكم مادرش به‌‌وسيله‌‌ى كشتن و يا صيد كردن مادرش بميرد به‌‌شرطى كه خلقتش به‌‌حد كمال رسيده باشد حلال است، و در غير اين دو صورت حلال نيست.