مسئله ۸۱۴

مسئله ۸۱۴

گوشت و ساير اجزاى خوردنى حيوان كه از بازار مسلمين خريدارى شود بدون حاجت به‌‌پرسش محكوم به‌‌طهارت و حلال بودن است، و اگر بازارى مشترك ميان مسلمان‌‌ها و كفار باشد و شما از دست مجهول‌‌الحالى چيزى خريديد محكوم به‌‌پاكى و حلال بودن نيست، ولى اگر از دست مسلمان گرفتيد چه در بازار مشترك و يا از بازار غير مسلمان‌‌ها باشد اين‌‌جا هم محكوم به‌‌طهارت و حلال بودن است، مگر آن‌‌كه بدانى اين گوشت قبلاً دست كافر بوده و اين مسلمان هم لاابالى است كه مقيد به‌‌بررسى حلال و حرام نيست.