مسئله ۸۱۶

مسئله ۸۱۶

چيزهايى كه از حيوانات حلال گوشت حرام است تنها خون ريخته شده‌‌ى پس از ذبح و يا هر وسيله‌‌ى ديگر و اجزاى پليد حيوان است* زيرا در آيه‌‌ى مربوطه تنها همين خون ريخته تحريم شده، كه همين حرام انحصارى از اجزاى حيوان حلال گوشت است، و خبائث هم كه در آياتى ديگر حرامند و در اختصاص خبائث غير حيوانى نيست دراين‌‌جا به‌‌ضميمه‌‌ى خون حرام مى‌‌گردند.
و اين سخن كه آيه‌‌ى مربوطه تنها درباره‌‌ى خود حيوانات حرام گوشت مانند خوك در اصل، و مرده‌‌ى حلال گوشت در فرع است و درباره‌‌ى اجزايى از حلال گوشت نيست، برخلاف «دما مسفوحا» است كه از اجزاى حيوان است، و براين اساس «لااجد» كه نص است در حرمت انحصارى خون از اجزاى اين حيوان، و حرمت خبائث هم برحسب آيات مربوطه‌‌اش ثابت است.
روى اين اصل تخم حيوانات حلال گوشت ـ اعم از پرنده و چرنده ـ و ساير اجزايى كه حرام شمرده شده حلال است**، و از اين موارد تنها پليدى‌‌هايش مانند مدفوعاتش حرام مى‌‌باشد، و نيز مدفوعات حيوان از اجزاى آن نيست تا با «دما مسفوحا» ياد شود. و مانند تخم و يانخاع كه برحسب فتاواى آقايان حرام است نيز حلال مى‌‌باشد، و پوست حيوان پاك هم تنها در صورت علم به‌‌عدم تذكيه شرعيش نجس است، و اگر مى‌‌دانى كه پوست حلال گوشت است ولى تذكيه‌‌اش معلوم نيست، اين‌‌جا هم پاك است و هم مى‌‌توان با آن نماز خواند زيرا تنها همراه داشتن اجزاى حيوان تذكيه نشده در نماز حرام است و نه حتى مشكوك كه اين‌‌جا به‌‌اصطلاح علمى طهارت پيش از كشتنش استصحاب مى‌‌شود، و بالاخره چون عدم تذكيه‌‌اش مشكوك است بدون استصحاب هم محكوم به‌‌عدم تذكيه نيست، ولى در گوشتش برعكس بايد تذكيه‌‌اش محرز باشد كه «الا ماذكيتم» ولى در پوستش بايد ميته بودنش معلوم باشد.