مسئله ۸۱۷

مسئله ۸۱۷

مردن كامل حيوان پس از كشتنش شرط نيست، كه مى‌‌توان آن را به‌‌همين حالت مصرف كرد* گرچه صدماتى مانند تكه تكه كردن و يا بريدن و شقه كردنش ظلم و حرام است.