مسئله ۸۲۳

مسئله ۸۲۳

نه تنها شراب‌‌خوارى حرام است كه هرچه انسان را به‌‌مستى مى‌‌كشاند چه خوردنى باشد و چه آشاميدنى و چه مستى علمى، مستى رياستى، مستى مالى، و بالاخره هرگونه كارى كه انسان را به‌‌هرگونه مستى بكشاند به‌‌طور كلى حرام است، مثلاً اگر خوردن انگور فراوان و سپس غذاى چرب و مقوى هم‌‌چون آبگوشت و مانند آن، و سپس در برابر آفتاب خوابيدن، شما را به‌‌مستى كشاند، چنان عملى هم حرام است زيرا مستى از روى اختيار به‌‌هر وسيله‌‌اى كه باشد از محرماتى هم‌‌چون شراب‌‌خوارى است.