مسئله ۸۲۶

مسئله ۸۲۶

اگر گرسنه يا تشنه‌‌اى در حال اضطرار است و شما غذايى و يا آبى به‌‌حد كافى داريد. خوردن تمامى اين غذا و آشاميدن تمامى اين آب بدون تبذير و اسراف نيز بر شما حرام است.