مسئله ۸۲۷

مسئله ۸۲۷

خوردن و تصرف كردن در اموال مردم بدون رضايتشان حرام است و با رضايت واقعيشان حلال مى‌‌باشد جز در مواردى كه در مسأله‌‌ى بعدى اشاره مى‌‌شود و نيازى به‌‌اجازه ندارد.