مسئله ۸۲۸

مسئله ۸۲۸

خوردن و آشاميدن معمولى ـ از خانه‌‌ى خودتان كه خانه‌‌ى خود، يا زن و شوهر و فرزند است، و نيز خانه‌‌ى پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى، خاله و خانه هايى كه در اختيار شماست و خانه‌‌ى دوستان خصوصيتان ـ حلال است و نيازى به‌‌اجازه از آن‌‌ها ندارد، بلكه ايشان هم ـ در غير صورت ضرورت ـ حق ندارند مانع شما بشوند چنان‌‌كه در آيه‌‌ى: ۶۱ «سوره‌‌ى نور» آمده است.