مسئله ۸۳۲

مسئله ۸۳۲

كليّه كارهايى كه مستحب است قراردادهاى سه‌‌گانه‌‌ى شرعى انجامشان را واجب‌‌مى كند ، و چيزهايى كه مرجوح است تركشان را حرام مى‌‌كند، زيرا مورد اين سه قرارداد بايستى از نظر شرع برترى داشته باشد، كه انجام برترش مستحب و ترك برترش مرجوح است، و اگر مورد نذر يا عهد و يا قسم فعلى واجب و يا ترك حرامى باشد اين واجبْ واجب‌‌تر و آن حرامْ حرام‌‌تر مى‌‌شود.