مسئله ۸۳۴

مسئله ۸۳۴

چنان‌‌كه مورد نذر بايد از نظر شرع برتر باشد، شخص نذركننده نيز بايد عاقل بوده و سفيه و سبك‌‌مغز نباشد، كه در اين صورت نذرش باطل است، مگر اين‌‌كه در عين سبك مغزى و كم عقلى نذرش عاقلانه باشد چنان‌‌كه اگر نذرانسان عاقلى هم سفيهانه و غير عاقلانه باشد باطل است.