مسئله ۸۳۶

مسئله ۸۳۶

نذر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ تنها واجب كننده و يا حرام كننده‌‌ى چيزى است كه از نظر شرع فعل و يا تركش برتر باشد، و هرگز خودش حالت رجحان دهى را ندارد، بنابراين نذر احرام پيش از ميقات باطل است، زيرا احرام پيش از ميقات نه تنها رجحانى ندارد بلكه بدعت و حرام نيز هست، و چگونه مى‌‌توان بدعتى را با نذر داخل سنت كرد؟