مسئله ۸۳۸

مسئله ۸۳۸

اگر با اجازه‌‌ى صاحب حقى كه حقش به‌‌وسيله‌‌ى نذر تضييع مى‌‌شود نذرش را انجام داد، صاحب حق نمى‌‌تواند پس از اجازه دادن اين نذر را برهم زند، مگر در صورتى كه خود اين اجازه سفيهانه و برخلاف مصلحت صاحب حق و يا برخلاف شرع باشد كه نذرش از اول باطل بوده است.