مسئله ۸۳۹

مسئله ۸۳۹

اجازه‌‌ى پدر و مادر نيز از شرائط درستى نذر نيست مگر آن‌‌كه در مورد نذرى حقى از آن‌‌ها ضايع گردد، و يا مصلحتى را كه در مورد فرزندشان درنظر دارند ـ و دليلى هم بر خطايشان نيست ـ در اثر اين نذر از بين برود، و يا بالاخره موجب ناراحتى آن‌‌ها گردد، مگر در صورتى كه ناراضى‌‌بودنشان خيالى بوده و هرگز دليلى شرعى نداشته باشد، زيرا اصولاً ولايت پدر بيشتر برمبناى مصلحت‌‌انديشى است و نه به‌‌حساب استبداد و خود خواهى و خيالات واهى. زيرا ولايت در كل پى‌‌گيرى حق است و نه خودخواهى و پى‌‌گيرى نفس.