مسئله ۸۴۱

مسئله ۸۴۱

اگر نذر كند روز معينى روزه بگيرد و بعدا معلوم شد روزه گرفتن آن روز برايش به‌‌عللى حرام است، كه يا حيض يا نفاس است، يا آن روز عيد فطر يا قربان است، و يا در آن روز بيمار و مانند اين‌‌ها است، در تمامى اين موارد نذرش باطل است.