مسئله ۸۴۳

مسئله ۸۴۳

اگر مورد نذرش مالى است كه براى امام يا امامزاده و يا هر شخص يا مكان مقدس بايد مصرف گردد، اين مال بايد مطابق نذرش در جايى كه مورد نياز بيشتر هست مصرف شود، و اگر حاجتى در زمينه‌‌ى مزارش نبود، آن‌‌را به‌‌مصرف زائران و خادمان تهى‌‌دست آن سامان برساند، چنان‌‌كه اگر مورد نذرش مثلاً گوشت‌‌هايى براى حيواناتى در مكانى مقدس است، بايد به‌‌مصرف مستمندان آن سامان برسد و تنها استخوان‌‌هايش براى آن حيوانات كافى است.