مسئله ۸۴۶

مسئله ۸۴۶

كفاره‌‌ى ترك نذر همان كفاره‌‌ى ترك عمدى روزه واجب است كه به‌‌شصت فقير ـ از ميانگين طعام خودش ـ طعام دهد، و يا دو ماه پياپى روزه بگيرد، و يا در بندى را آزاد كند.