مسئله ۸۴۷

مسئله ۸۴۷

اگر نذر كند كه مثلاً هيچ‌‌گاه سيگار نكشد و يا هيچ‌‌گاه نماز شب را ترك نكند، در چنان مواردى تا حدود امكانش مكلف است به‌‌نذرش عمل كند، و در بخش ناممكن نذرش نسبت به‌‌آن باطل است، و اين درست مانند نذر مجموعه‌‌ى كارهايى است كه بعضى از آن‌‌ها رجحان دارد و بعضى بى‌‌رجحان است، كه بعضى از آن‌‌ها صحيح است و بعضى از آن‌‌ها باطل، كه مورد صحيحش نافذ و گذرا و مورد ناصحيحش باطل است.