مسئله ۸۵۰

مسئله ۸۵۰

«وقف» كه به‌‌معنى ايستا كردن و از حركت انداختن مالى است، در اصطلاح بيرون كردن ملكى است از ملكيت مالكش براى مصارفى شرعى كه واقف برحسب مصالح شرعيه تعيين مى‌‌كند.
و اصولاً مال مورد وقف به‌‌معناى ايستايى هر دوگونه حركت است، يكى حركت مالكانه كه هرگونه كه مالك مى‌‌خواهد برحسب موازين شرعى در مالش تصرف كند، كه يا مى‌‌فروشد يا اجاره يا عاريه و هبه و مانند اين‌‌ها مى‌‌دهد، كه در صورت تحقق وقف اين اختيارها از او سلب مى‌‌شود، و گونه‌‌ى دوم حركت غيرمالكانه در ملك است، و در زمينه‌‌ى وقف حركات مالكانه به‌‌كلى متوقف گشته و حركات گونه‌‌ى دوم برحسب قرارى شرعى كه مالك نسبت به‌‌مورد وقف گذاشته به‌‌جريان مى‌‌افتد.