مسئله ۸۵۴

مسئله ۸۵۴

اگر مورد وقف شخص يا اشخاصى باشند در صورتى كه آن را رد كنند باطل و در غير اين صورت ـ چه قبول كنند و چه سكوتى پذيرا كه علامت رضايت است ـ صحيح مى‌‌باشد.