مسئله ۸۵۶

مسئله ۸۵۶

چون وقف نتيجه‌‌اش توقف فعلى ملك مورد وقف است، لازم است‌‌كه موقوف‌‌عليه يا موقوفٌ‌‌عليهم در همان زمان وقف موجود باشند، بنابراين اگر چيزى را بر گروهى وقف كند كه هنوز به‌‌دنيا نيامده‌‌اند درست نيست مگر اين‌‌كه وقف بر نسل اندر نسل باشد و حداقل يكى از اين سلسله به‌‌هنگام وقف موجود باشد. و در صورتى هم كه هرگز مورد وقف وجود فعلى ندارد ولى در آينده به‌‌وجود مى‌‌آيد اين وقف بدين معنى درست است كه از هنگام وجودش مربوط به‌‌اوست و پيش از آن هم‌‌چنان مملوك خود مالك مى‌‌باشد ولى حق انتقال دادن به‌‌ديگران را ندارد. چنان‌‌كه در وقف‌‌هاى ديگر نيز مى‌‌تواند براى آينده از هم‌‌اكنون وقف كند.