مسئله ۸۶۰

مسئله ۸۶۰

اَمر و نهى‌‌كننده بايد واجب و حرام مورد امر و نهى را به‌‌خوبى بشناسد، و نيز بداند كه طرف مقابل با علم و اعتقاد به‌‌وجوب و يا حرمت بدون هيچ عذر و ضرورتى واجب را ترك و يا حرام را انجام داده و توبه هم نكرده و تصميم بر توبه هم ندارد، كه در اين‌‌جا امر و نهى در صورت توان و امكان واجب است.