مسئله ۸۶۸

مسئله ۸۶۸

دروغ در انحصار خبر دادن به‌‌خلاف واقع در هر بعدش نيست، كه به‌‌اصطلاح انشايى هم كه خبرى دروغ را دربر گيرد نيز دروغ است، كه اگر به‌‌كسى بگويند بفرماييد سر سفره غذا ولى نه سفره‌‌اى در كار است و نه غذايى، و يا يكى از اين دو هست و ديگرى نيست و يا آمادگى پذيرايى را نداريد، اين نيز با هر سه واژه‌‌اش دروغ است كه گزارشى ضمنى از خلاف واقع است.