مسئله ۸۷۲

مسئله ۸۷۲

دروغ برحسب ابعاد و محتوايش از نظر حرمت يكسان نيست، و هر اندازه ابعاد و محتواى دروغ بيشتر و ناهنجارتر باشد گناه دروغ نيز بيشتر است، كه حكمى را به‌‌دروغ به‌‌خداى تعالى بستن يا سخنى به‌‌دروغ از كسى در امور عادى نقل كردن هرگز يكسان نيست، كه آن دروغ كفر و يا در مرز كفر است و اين دومى فسق و گناهى عادى است و ميانگينش دروغى ميانه است.