مسئله ۸۸۱

مسئله ۸۸۱

كسى كه گناه خود را بازگو مى‌‌كند، و يا از آشكار شدنش پروايى ندارد، اولاً بايد او را ارشاد كرد، و از اين‌‌كار نهى نمود، و چنان‌‌چه نپذيرفت در اين بعد غيبتش حلال است، مگر اين‌‌كه اين افشاگرى ديگران را نيز به‌‌گناه وادار كند، كه حرمت غيبت برمبناى حقى شخصى و حقى هم عمومى است، و اين‌‌جا كه حق شخصى را خود شخص از ميان برده حق عمومىآن بر جاى خود باقى است.