مسئله ۸۸۲

مسئله ۸۸۲

از جمله مواردى كه اين حق عمومى هم از ميان مى‌‌رود اين است كه صاحب غيبت ظالمى است كه بايد نزد مردم مفتضح شود تا از ظلمش بكاهد يا آن را ترك كند. و يا از اعتبار و حيثيت بيفتد تا ديگران از او دورى جويند و گرفتارش نشوند كه «إلاّ مَنْ ظُلِمَ»: مگر كسى كه ستم ديده، ناظر به‌‌همين زمينه است.