مسئله ۸۸۳

مسئله ۸۸۳

اين ستمديدگى داراى دو بعد شخصى و عمومى است، كه عموميش مظلوم شدن همه مسلمين يا گروهى از مسلمين و يا مظلوم شدن اسلام است، كه ظالم در اين دو بعد اضافه براين‌‌كه حق شخصيش پايمال است حق عمومى افشاگرى ظلمش نيز در برابر لزوم مفتضح‌‌كردنش هيچ‌‌گونه اشكال و مانعى ندارد و اين‌‌جا روبرويى اهم و مهم است كه اهمش معارضه‌‌ى علنى با اين‌‌گونه ظالم است.