مسئله ۸۸۴

مسئله ۸۸۴

اگر ظلم شخصى ناچيزتر از بازتاب افشاگرى اين ظلم است، اين‌‌جا به‌‌حكم همين قاعده افشاگرى جايز نيست، بلكه به‌‌گونه‌‌اى ديگر بايستى با ظلمش مبارزه كرد كه بازتاب بدتر از ظلمش را به‌‌دنبال نداشته باشد.