مسئله ۸۸۵

مسئله ۸۸۵

اصولاً افشاگرىِ گناهى پنهان اگر بازتابى بدتر از خود نداشته باشد يا حلال است كه با ظلمش برابرند، و يا واجب است كه بازتاب شايسته‌‌ى افشاگرى بيشتر باشد.