مسئله ۸۸۸

مسئله ۸۸۸

اگر غيبت كردن كسى موجب نجات او از خطرى باشد كه مهم‌‌تر از خطر افشاگرى غيبت است، اين‌‌جا هم غيبت او واجب است، چنان‌‌كه احيانا امام صادق عليه‌‌السلام از زراره نزد كسانى غيبت مى‌‌كرد تا جان او را از شر دشمنانش حفظ كند، و بالاخره غيبتى كه مصلحتش از مفسده‌‌اى نسبت به‌‌شخص مورد غيبت و يا نسبت به‌‌ديگرى و يا نسبت به‌‌اجتماع اسلامى بيشتر باشد، چنان غيبتى نه تنها حرام نيست بلكه واجب نيز هست، مانند معيوب كردن مال شخصى و يا گروهى كه موجب نجاتشان از خطرى مهم‌‌تر است واجب است، چنان‌‌كه حضرت خضر عليه‌‌السلامكشتى گروهى از تنگ‌‌دستان را سوراخ كرد تا پادشاه وقت آن را نگيرد.