مسئله ۸۸۹

مسئله ۸۸۹

اگر كسى با شما درباره‌‌ى معامله‌‌اى و يا شركتى و يا ازدواجى و يا هر كار ديگرى مشورت كند كه آيا به‌‌مصلحت اوست يا نه، اين‌‌جا هم اگر راهنمايى او مستلزم بازگويى برخى از عيوب طرف مقابل است مصلحت اين راهنمايى از حفظ الغيب شخص مورد مشورت واجب‌‌تر است، كه آن گناهى مخفيانه كرده و اين بى گناهى است كه احيانا گرفتار اين گنه‌‌كار مى‌‌شود و زندگيش را به‌‌نابه‌‌سامانى مى‌‌كشد، مسلما اين‌‌جا جاى ترجيح مصلحت اين بى‌‌گناه است.و برحسب قاعده‌‌ى قرآنى كه درباره‌‌ى علتى از حرمت شراب و قمار «وَ اثْمُهُإ أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِإ» آمده اين قاعده كلاً در ميان هر اهم و مهمى، اهم هميشه در كل بايدها و نبايدها ودرهمه زمان‌‌ها وزمينه‌‌ها برتر از مهم است.