مسئله ۸۹۰

مسئله ۸۹۰

اگر هم شما درباره‌‌ى چنان شخصى‌‌كه در مسأله قبل گفته شد مورد مشورت باشيد واجب است از باب ارشاد او را از معامله‌‌ى با چنان شخصى كه زندگيش را با چنان معامله‌‌اى تباه مى‌‌كند، باز داريد، و اين بازدارى بايستى به‌‌حداقل افشاگرى ـ به‌‌اندازه‌‌ى كفايت ـ عليه شخص مورد مشورت باشد، و نه اين‌‌كه زبان به‌‌افشاگرى تمامى خرد و كلان گناهانش بگشايى، يا نزد ديگران نيز افشاگرى كنى.