مسئله ۸۹۱

مسئله ۸۹۱

غيبت كه تنها افشاگرى گناه پنهان است، درباره‌‌ى كسى كه خود افشاگر گناهان خويش است زمينه‌‌اى ندارد، چه گناهى را پنهانى كرده و خود بلندگوى اين گناه باشد، و چه آشكارا بدون هيچ پروايى گناه كند، كه در هر دو صورت غيبت كردنش در مورد چنان گناهى چون افشاگرى و هتك حرمتش نيست، حرام هم نيست، مگر اين‌‌كه موجب واداشتن ديگران به‌‌گناه گردد كه به‌‌ملاحظه‌‌ى اين حق عمومى اين‌‌جا هم غيبتش در اين بعد حرام است، و يا شخص مورد غيبت در ميان گروهى مخصوص گناه كرده و هرگز راضى نيست كه ديگران بدانند در اين‌‌جا نيز گناه غيبت دو بُعدى است.