مسئله ۸۹۲

مسئله ۸۹۲

در مورد متجاهر به‌‌فسق يعنى كسى‌‌كه علنا و آشكارا در بين مردمى گناهى را مرتكب مى‌‌شود در صورت حلال بودن غيبتش تنها بازگويى همان فسق علنيش حلال است و نه فسق‌‌هاى پنهانيش، و بالاخره فسق آشكار تنها در بعد آشكاريش غيبت را حلال مى‌‌كند و نه ساير ابعادش را، كه بازگويى آن اگر ميان گروهى بى‌‌خبر از اين فسق باشد، خصوص آن‌‌كه اگر موجب سبك داشتن گناه گردد، در اين‌‌گونه موارد غيبتش حلال نيست، چنان‌‌كه غيبت نسبت به‌‌ساير گناهانى كه پنهان انجام داده حرام است.