مسئله ۸۹۳

مسئله ۸۹۳

اگر شاهدانى به‌‌دروغ شهادت مى‌‌دهند و يا صلاحيت شهادتى را ندارند اين‌‌جا هم پاسدارى آبرو و حيثيت كسى كه عليه او چنان شهادتى در جريان است واجب‌‌تر از حفظ حيثيت و آبروى اين شاهدان دروغين است و واجب است با حداقل افشاگرى كافى نسبت به‌‌اين‌‌گونه شاهدان آبروى مسلمانى كه عليه او شهادت داده مى‌‌شود حفظ كنى.