مسئله ۸۹۴

مسئله ۸۹۴

از همين قبيل است افشاگرى عليه راوى حديثى كه فاسق و دروغ پرداز است و يا شايستگى روايت حديث را ندارد، زيرا شرائط نگهبانى حديث درست را ندارد، تا خوش‌‌باوران و يا محققانى نيز با پذيرفتن روايت چنان راوى دروغ‌‌پردازى به‌‌انحراف كشانده نشوند و ديگران را هم به‌‌انحراف نكشانند. روى اين اصل افشاگرى عليه كتاب‌‌هايى كه دروغ‌‌هايى را دانسته يا ندانسته به‌‌دين نسبت مى‌‌دهند نيز واجب است. البته چنان مواردى ويژه‌‌ى شرعمداران قرآنى است و يا مسلمانانى متين و عادل كه بر محور ايمانى و قرآنى نفى و اثباتى عالمانه و محقِّقانه دارند. نه كسانى كه با پيش فرض‌‌ها و بافته‌‌ها مغزى خود و ديگران صاحب عقيده‌‌اى شده‌‌اند و بخواهند بر محور همان اعتقادات تقليدى خود ردّ و قبولى بنمايند.