مسئله ۸۹۷

مسئله ۸۹۷

اصولاً نسبت به‌‌هر عالم يا شرعمدار، يا كارگر يا كارمند، يا تاجر يا زارع، يا پزشك يا معمار، يا آموزگار و يا هر كسى كه مورد مراجعه‌‌ى مردم در امورى دينى يا دنيوى است، اگر از هر يك از اين‌‌ها خيانت و انحرافى سراغ داريد كه موجب نابه‌‌سامانى و زيانى براى مراجعه‌‌كنندگان به‌‌آن‌‌هاست، تنها افشاگرى شما در محدوده‌‌ى مراجعه‌‌كنندگان آن‌‌هاست و بس، چنان‌‌كه در همه‌‌ى مواردى كه برشمرديم نيز چنان است.