مسئله ۸۹۹

مسئله ۸۹۹

مورد مهم و اصلى غيبت افشاگرى پيرامون گناهان پنهان است كه اگر دو يا چند نفر بر گناهى آگاهند ياد كردن اين گناه در محدوده‌‌ى ميان خودشان از لحاظ غيبت حرام نيست، مگر اين‌‌كه عنوانى ديگر هم‌‌چون اهانت يا مسخره و مانند اين‌‌ها به‌‌خود بگيرد، كه غيبت «ذِكْرُكَ أخاكَ بِما يَكْرَهه» است، و اگر برادر دينى خود را در غيابش طورى ياد كنى كه اگر بشنود خوش آيندش نباشد و ناراحت شود، برحسب آيه‌‌ى غيبت نيز «أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ»(سوره‌‌ى حجرات، آيه‌‌ى ۱۲) غيبت برادر مؤمن هم‌‌چون خوردن گوشت مرده‌‌ى او است كه مرده به‌‌حساب غايب بودنش، و خوردن گوشت تنش به‌‌حساب افشاگرى و آبروريزى نسبت به‌‌او است، و اين‌‌ها در انحصار فقط گناه نيست، بلكه هر نقص و نقصانى را هم در بردارد.