مسئله ۹۰۱

مسئله ۹۰۱

غيبت يا تهمت هم‌‌چون دروغ در انحصار گفتن نيست، كه نوشتن و اشاره كردن و به‌‌وسيله‌‌ى سكوت و مانندش تصديق كردن نيز به‌‌حساب غيبت يا تهمت مى‌‌آيد كه «لايَغْتَب» غيبت نكند، كارى است كه افشاگرى عليه مسلمانى باشد چه با گفتن و يا نوشتن يا اشاره و مانند آن‌‌ها باشد.