مسئله ۹۰۹

مسئله ۹۰۹

يكى از ابعاد حرمت شديد غيبت اين است كه غيبت‌‌كننده نسبت به‌‌شخص مورد غيبت داراى دو زبان باشد كه روبرويش مداح او است، و پشت سرش افشاگرى‌‌هاى ناشايسته مى‌‌كند، كه به‌‌اصطلاح روايات، ذولسانين باشد. چنان‌‌كه در خبر است: روز قيامت ذولسانين در حالى كه داراى دو زبان آتشين است وارد محشر خواهد شد، و از پيامبر بزرگوار صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلماست كه كسى كه برادر مؤمنش را پيش رويش مدح كند و در پشت سرش غيبت و افشاگرى و ناسزا گويد، عصمت برادرى ايمانى ميان آن دو بريده مى‌‌شود، و از حضرت باقر عليه‌‌السلام است كه چه بد بنده‌‌اى است بنده‌‌اى كه داراى دو چهره و دو زبان باشد كه برادرش را در حضورش مداحى مى‌‌كند و در غيابش گوشت بدن او را مى‌‌خورد.